ZSCKR Henryków
Start arrow Aktualności
Aktualności
70 lat Szkoły Rolniczej w Szprotawie - Henrykowie PDF Drukuj Email
06.07.2019.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  z okazji 70 – lecia szkoły serdecznie zaprasza na:

ZJAZD ABSOLWENTÓW

W dniu 12 października 2019 r.

W programie

  • 11.00 – Msza Święta w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie
  • 12.00 – uroczysty przemarsz ulicami Szprotawy  do szkoły w Henrykowie
  • 13.00 – część oficjalna Uroczystości Jubileuszowych
  • 14.00 – obiad
  • 19.00 – Bal Absolwentów

Koszt uczestnictwa – 80 zł lub 150 zł z udziałem w Balu

Informujemy, że 11 września 2019 skończył się limit miejsc na Bal Absolwentów. W związku z tym zapraszamy do uczestnictwa w częsci oficjalnej (koszt 80 zł.).

Udział należy zgłosić wypeniając formularz zgłoszeniowy.

 
"Jak nie czytam, jak czytam" PDF Drukuj Email
01.07.2019.

Szko?a po raz drugi wzi??a udzia? w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która polega na tym, ?e ka?dy uczestnik zabiera ze sob? do szko?y swoj? ulubion? ksi??k? i wszyscy przez blisko godzin? wspólnie czytaj?. Celem tej akcji jest promocja czytelnictwa i pokazanie wszystkim, ?e wspó?czesne dzieci i m?odzie? czytaj? ksi??ki, wbrew powszechnej opinii na ten temat.

 
Gra terenowa PDF Drukuj Email
01.07.2019.

Z okazji 30-tej rocznicy cz??ciowo wolnych wyborów oraz 15-lecia przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej w Parku S?owia?skim odby?a si? gra terenowa. Uczniowie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w niecodzienny sposób uczcili te wa?ne wydarzenia dla naszego kraju, bior?c udzia? w grze, gdzie mogli wykaza? si? wiedz? z historii Polski i Unii Europejskiej. Towarzyszyli im harcerze z 5 Dru?yny Starszoharcerskiej „S?onecznego Szlaku” .Natomiast o s?odki pocz?stunek ca?ej imprezy zadba?y nasze uczennice z klasy II technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Nie zabrak?o te? ogniska i pieczonych kie?basek. Na zako?czenie imprezy odby?a si? loteria, w której ka?dy uczestnik imprezy losowa? fanty. Nagrody na loteri? zosta?y przekazane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z Zielonej Góry.

zobacz zdj?cia

 
Mistrzostwa Polski w tchoukball halowym. PDF Drukuj Email
10.06.2019.
25-26 maja by? najwa?niejszym weekendem dla polskiego tchoukballu w 2019 roku, poniewa? na Podkarpaciu a dok?adniej w miejsowo?ci Wi?niowa ko?o Rzeszowa rozegrali?my Mistrzostwa Polski w Tchoukballu Halowym 2019. Podobnie jak w zesz?ym roku do rywalizacji przyst?pi?o 8 zespo?ów – 2 sk?ady gospodarzy Ró?anka, 2 dru?yny broni?cego mistrzowskiego tytu?u Ursusa Rybnik, Warsaw Hornets, Tchoukball SGH, Jelenie w Terenie Rybnik oraz oczywi?cie my ZSCKR Henryków.
 
Czytaj całość
 
Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego PDF Drukuj Email
30.05.2019.

Dnia 23 maja 2018 odby? si? Szkolny Konkurs J?zyka Niemieckiego. W konkursie wzi??o udzia? 11 uczniów klas technikum. Celem konkursu by?o wzbudzenie zainteresowa? j?zykiem niemieckim oraz motywowanie do podejmowania intelektualnych wyzwa?. Uczestnicy  rozwi?zywali zadania otwarte oraz zamkni?te z zakresu wiedzy gramatycznej i leksykalnej. Sprawdzili tak?e swoje kompetencje j?zykowe w zakresie rozumienia testu czytanego. Typy zada? odpowiada?y zadaniom z egzaminu maturalnego z j?zyka niemieckiego. Kto zda?by matur?? Gratulujemy pierwszego miejsca uczniowi klasy II technikum mechanizacji rolnictwa Dawidowi Zi?cikowi za osi?gni?cie bardzo dobrego wyniku. Najlepsze miejsce w?ród klas trzecich zdoby? ucze? Emanuel Kuczak, kszta?c?cy si? równie? w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Gratulujemy odwagi i ambicji wszystkim uczestnikom konkursu.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 9 z 276