ZSCKR Henryków
Start arrow Nasze sukcesy
Nasze sukcesy PDF Drukuj Email
15.10.2009.

 

6 medali na Lubuskiej Olimpiadzie M?odzie?y

27 maja 2014r., na stadionie w Zielonej Górze oby?y si? fina?y Lubuskiej Olimpiady M?odzie?y w lekkiej atletyce. W?ród uczestników nie mog?o zabrakn?? ma?o licznej ale bardzo dobrej grupy uczniów z naszej szko?y. Czwórka reprezentantów zdoby?a 6 medali uzyskuj?c bardzo dobre wyniki. Aleksandra Mickiewicz zdoby?a z?oty medal w rzucie oszczepem i srebrny w rzucie dyskiem, Karol Wo?kowski wróci? z dwoma medalami. Z?otym w rzucie dyskiem 1,75 kg. i br?zowym w pchni?ciu kul? 6gk. Po jednym medalu zdobyli: Patryk Pawelski – srebrny w pchni?ciu kul? 6 kg i Angelika Wróbel w rzucie m?otem 4kg. - br?zowy medal. 6-8.06.14r –ca?a czwórka reprezentowa? b?dzie szko?? na Mistrzostwach Zrzeszenia LZS w lekkiej atletyce, w Bia?ej Podlasce.

zobacz zdj?cia


Tomek zdoby? indeks SGGW

Nasz ucze? Tomasz Musia? zdoby? drugie miejsce w finale V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii I Bezpiecze?stwie Pracy w Rolnictwie i wygra? indeks na SGGW. Konkurs odby? si? 24 kwietnia 2014 na Wydziale In?ynierii Produkcji Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Patronowali mu: J M Rektor SGGW oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem konkursu jest promowanie szkó? podejmuj?cych dzia?anie w zakresie propagowania wiedzy o dobrej praktyce rolniczej. W IV edycji konkursu udzia? wzi??o ok. 2700 uczniów szkó? ponadgimnazjalnych o profilu rolniczym. Do fina?u przyst?pi?o ok 150 uczniów. Finali?ci musieli wykaza? si? wyj?tkow? wiedz? bowiem poziom zada? wykracza? daleko poza ramy szkolnych programów nauczania. Po dokonaniu oceny Centralna Komisja konkursowa wy?oni?a 5 laureatów. Drugie miejsce zdoby? nasz ucze? Tomasz Musia?. Oprócz presti?owej nagrody – indeksu SGGW w Warszawie otrzyma? cenne nagrody od Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi, Prezesa KRUS, w tym ca?oroczne stypendium.

 

 


Jagoda Sygutowska najlepsz? wokalistk? w Gminie

Jagoda po raz kolejny pokaza?a swój wyj?tkowy talent i zdoby?a pierwsze miejsce w "VIII Gminnym Konkursie Kol?d"


Zwyci?stwo w Finale Olimpiady M?odych Producentów Rolnych Województwa Lubuskiego

Nasza szko?a wzi??a udzia? w Wojewódzkim Finale Olimpiady M?odych Producentów Rolnych Województwa Lubuskiego. Olimpiada ta jest wspó?zawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, praktycznej i teoretycznej. Celem organizacji Olimpiady jest wzbogacenie umiej?tno?ci zawodowych m?odych producentów rolnych, a jednocze?nie pog??bienie wiedzy i do?wiadczenia, przyczyniaj?c si? tym samym do systematycznego rozwoju polskiego rolnictwa. Olimpiada ma na celu równie? zwi?kszenie konkurencyjno?ci uczestników na rynku pracy oraz lepsze poznanie wspó?czesnych uwarunkowa? rynku rolno-towarowego.

Jeden z naszych reprezentantów Tomek Musia? drugi raz z rz?du by? najlepszy spo?ród uczniów województwa


8 medali na Lubuskiej Olimpiadzie M?odzie?y

Sportowcy z naszej szko?y osi?gneli wielki sukces w fina?ach Lubuskiej Olimpiady M?odzie?y - Z. Góra 22.05.2013r. Mistrzowski wyst?p rozpocz??a Aleksandra Mickiewicz posy?aj?c oszczep 600g na odleg?o?? 51.97m. Za jednym zamachem zdoby?a kwalifikacje na Mistrzostwa Europy Juniorów w Rietti./ W?ochy lipiec 2013r/, ustanowi?a nowy rekord klubu, woj. Lubuskiego i zdoby?a z?oty medal LOM. Drugi z?oty medal do?o?y?a wygrywaj?c rzut dyskiem wynikiem 35.97. Po dwa medale zdobyli równie?, Karol Wo?kowski, srebrne w pchni?ciu kul?14.97 i rzucie dyskiem – 46.56 oraz Angelika Wróbel, w rzucie m?otem /3 kg / - 39.49 i rzucie dyskiem 31.71. Ze z?otym medalem wróci? równie? Patryk Pawelski zwyci??aj?c w pchni?ciu kul? /6kg / - 16.12. Br?z do kolekcji do?o?y? ?ukasz Rzechowski w rzucie oszczepem 800g.

 


Sukces w konkursie wojewódzkim

Uczniowie naszej szko?y wzi?li udzia? w konkursie "Bezpiecze?stwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym", zorganizowanym przez Oddzia? Regionalny KRUS w Zielonej Górze. W trakcie eliminacjach szkolnych wy?oniono czterech laureatów. Byli to: Tomasz Musia?, Kacper Wencel, Mi?osz Pazo?a i Maciej Jezierski.

Podczas zawodów w Zielonej Górze, w których udzia? brali uczniowie ze wszystkich szkó? rolniczych w województwie najlepszym okaza? si? Tomasz Musia?, a szko?a zosta?a uhonorowana pucharem za zwyci?stwo dru?ynowe. Gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 


Dwa pierwsze miejsca w konkursie na najpiekniejsz? bombk? choinkow?

Wychowankowie internatu wzi?li udzia? w konkursie na najpi?kniejsz? bombk? choinkow? organizowanym przez Szprotawski dom Kultury. Pierwsze miejsce zdoby?a Jagoda Szyma?ska, drugie Karolina Krasowska a wyró?nienia otrzyma?y Patrycja Moc i Angelika Wróbel. Gratulujemy!!!

 

 

 

 

 

 


Pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS

Dnia 3 grudnia 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w ?aganiu odby? si? Powiatowy Konkurs Wiedzy na temat HIV/AIDS. Nasz? szko?? reprezentowa?y: Agata Marsza?ek, Joanna Kierzkowska i Jessica Dragon. Agacie Marsza?ek spo?ród wszystkich uczestników szkó? ponadgimnazjalnych uda?o si? uzyska? maksymaln? liczb? punktów i tym samym zdoby? pierwsze miejsce! Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów!

 

 

 

 

 

 

zobacz zdj?ciaDrugie miejsce w ogólnopolskim konkursie "Czysty Las"

W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu wzi?li udzia? w VII edycji ogólnopolskiego konkursu „Czysty Las”, organizowanego przez Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasów Pa?stwowych, Towarzystwo Przyjació? Lasu i Szko?? G?ówn? Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dnia 19 wrze?nia Centralna Komisja Konkursowa og?osi?a wyniki. Z po?ród 647 zg?osze? do ostatniego etapu dosta?y si? 172 prace. Komisja zdecydowa?a, ?e w kategorii „Le?ny Patrol” II miejsce i nagrod? o warto?ci 5000 z?otych otrzyma Zespó? Szkó? Centrum kszta?cenia Rolniczego w Henrykowie. Nagrody pieni??ne zosta?y rozdane 17. 10. 2012 roku o godzinie 11.00 w sali kongresowej Szko?y G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

 

 

zobacz zdj?cia


Sukcesy sportowe

Uczniówie naszej szko?y w lekkiej atletyce s? na najwy?szym poziomie krajowym:

Aleksandra Mickiewicz - rocznik 95 – uczennica pierwszej klasy /architektura krajobrazu / jest niezwyci??ona w rzucie oszczepem. Dodatkowo startuje równie? w pchni?ciu kul? i rzucie dyskiem. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku stratowa?a w wielu wa?nych mityngach lekkoatletycznych, ustanowi?a rekord Polski w rzucie oszczepem/ 500 g / - wynikiem 49.96. w tym okresie zdoby?a:

 • Dwa z?ote medale w fina?ach Lubuskiej Olimpiady M?odzie?y – Zielona Góra 23.05.12. w rzucie oszczepem – 47.47 i w pchni?ciu kul? /3 / - 11.94
 • Z?oty medal Mistrzostwa Makroregionu Dolno?l?skiego – Wroc?aw 2.06.12r - w rzucie oszczepem - 49.93
 • Z?oty medal Mistrzostw Polski LZS – Siedlce 9.06.12 - w rzucie oszczepem - 47.30
 • Awansowa?a do Ogólnopolskie Olimpiady M?odzie?y , która odb?dzie si? 20-22 lipca 2012 w Krakowie. Wyniki wskazuj?, ?e b?dzie jedn? z faworytek do medalu.
 • z?oty medal w Ogólnpolskiej Olimpiadzie M?odzie?y 53.32 / rekord ?yciowy /

Patryk Pawelski - rocznik 95 – ucze? klasy I / technik weterynarii/, kulomiot i dyskobol. Podobnie jak Ola nale?y do najlepszych w kraju mo?e sprawi? du?? niespodziank? na OOM w Krakowie. Po drodze do fina?u OOM zdoby? tytu?y LOM , MMM , ustanowi? rekordy ?yciowe na bardzo dobrym poziomie.

 • Lubuska Olimpiada M?odzie?y – z?oty medal - kula – 16.97, zloty medal – dysk – 47.19
 • Mistrzostwa Makroregionu – z?oto w p. kul? 17.08 / rekord ?yciowy /
 • Mistrzostwa Polski LZS – IV miejsce w pchni?ciu kula – 16.68
 • Br?zowy Medal w Ogólnopolskiej Olimiadzie M?odzie?y - 18.01 / rekord ?yciowy /

Karol Wo?kowski - rocznik 95 b?dzie nast?pc? Kamila Grzegorczyka 86 , ucznia „ Rolniczka” , wicemistrza Europy z 2002 roku w rzucie dyskiem 1,5 kg. Karol na razie rzuca ponad 50 m. ale jest na dobrej drodze do osi?gni?cia rezultatów w granicach 60 m. Startuje w pchni?ciu kul? i rzucie dyskiem , jeszcze ze zmiennym szcz??ciem ale przed nim równie? OOM w Krakowie i oczekiwany medal na tej najwa?niejszej imprezie.

 • Rekord ?yciowy wynikiem 50.50 na mityngu w S?ubicach / 13.06.12 /
 • Z Mistrzostw Polski LZS przyjecha? z br?zowym medalem w rzucie dyskiem – 47.04.
?led?my ich osi?gni?cia, warto na nich stawia?.
od lewej K. Wo?kowski i P.Pawelski A. Mickiewicz na podium

 


I miejsce w Gminnym Konkursie Kol?d "Hej kol?da, koleda"

20 grudnia 2011 roku, w sali widowiskowej Szprotawskiego Domu Kultury, odby? si? VI Gminny Konkurs Kol?d „Hej kol?da, kol?da!” . W kategorii zespo?ów Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych Laureatami zostali: Chór PSM I st. w Szprotawie oraz reprezentuj?ca nasza szko?? Formacja WNM w sk?adzie: Sylwia D?browska(wokal), Daria D?browska (gitara), Jagoda Szyma?ska(gitara) i Jaros?aw Wróblewski(instrumenty klawiszowe). Zaprezentowali dwa utwory: Jezusa narodzonego i Znak pokoju. Wyró?niona zosta?a tak?e Jagoda Sygutowska (IITW). Artystom ?yczymy dalszych sukcesów.


NASi GÓR?

Dnia 21 listopada 2011r. odby? si? konkurs pt. "Bezpiecze?stwo i higienia pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym" organizowany przez KRUS w Zielonej Górze. Obejmowa? zagadnienia z zakresu zasad bezpiecze?stwa pracy we wszystkich dzia?ach rolnictwa. W konkursie wzieli udzia? uczniowie klasy III i IV Technikum Rolniczego Dominik Po?niak, Micha? Sygutowski i Kacper Wancel. Zdobyli trzy pierwsze miejsca.


PIERWSZE MIEJSCE W KONKURSIE NA NAJ?ADNIEJSZ? SZOPK? BO?ONARODZEANIOW?

W grudniu 2011 roku mieli?my zaszczyt reprezentowa? nasz? szko?? w konkursie „NA NAJ?ADNIEJSZ? SZOPK?, BO?ONARODZEANIOW?” realizowanym przez SzDK. Do konkursu zg?osi?a si? jedna uczennica czwartej klasy technikum architektury krajobrazu Joanna Wojtas, który przy pod opiek? pani Ma?gorzty Mirowskiej wykona?a prac? konkursow?. Do konkursu zg?oszono 132 prace, które mo?na ogl?da? do 15.01.2012 roku w galerii Pryzmat. Praca Joasi w kategorii gimnazja i szko?y ponadgimnazjalne otrzyma?a zaszczytne pierwsze miejsce.Sukces w Powiatowym Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS

Pierwszego grudnia 2011 roku uczennice technikum ,tj. Agata Marsza?ek Marta Ro?ek i Joanna Kierzkowska reprezentowa?y nasz? szko?? w Konkursie Powiatowym Wiedzy o HIV/AIDS organizowanym w Starostwie Powiatowym w ?aganiu. W?ród wyró?nionych znalaz?a si? Agata Marsza?ek, która zdoby?a III miejsce.Serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów.


Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS

Dnia 01.12.2010r.uczniowie naszej szko?y,tj. Agata Marsza?ek-kl.II technikum architektury krajobrazu, Joanna Kierzkowska-kl.II technikum architektury krajobrazu i Pawe? Mieloch-kl.IV technikum rolnicze wzi?li udzia? w Powiatowym Konkursie z Wiedzy o HIV/AIDS. Konkurs odby? si? w Starostwie Powiatowym w ?aganiu o godzinie 10.00.Wy?ej wymienieni uczniowie za udzia? w konkursie nagrodzeni zostali dyplomami i drobnymi upominkami.

 


W zawodach polsko - niemieckich udzia? wzi?li nastepuj?cy uczniowie:

 • Kubów Krystian - kula, dysk
 • Wójcik Ewelina - kula
 • Ma?olepsza Mariola - 100m
 • Dawidowicz Angelika - 100m
 • Jankiewicz Dominika - 100m, skok w dal
 • Wojtowicz Karolina - 400m
 • Jankowski Tomasz - 400m, kula

Krystian Kubów

zobacz wszystkie zdj?ciaNasi uczniowie bezkonkurencyjni w Wojewódzkim Konkursie BHP w rolnictwie.

Ca?e podium nale?a?o do uczniów z Henrykowa!!!

Laureaci i dyrektor

Dominik Po?niak I miejsce

Adam Najdek II miejsce

 

Micha? Sygutowski III miejsce
Dyrektor odbiera nagrod?
Uczestnicy konkursu

 


Wicemistrzostwo Gminy w zawodach strzeleckich

W dniu 17 listopada 2009 r. na strzelnicy LOK w Szprotawie odby?y si? zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego na odleg?o?? 10 m – 10 strza?ów, pt. „?wi?to Niepodleg?o?ci 2009”, które zorganizowane zosta?y przez LOK i ZNP w Szprotawie. W zawodach wzi??o udzia? 11 dru?yn (sk?adaj?cych si? z dwóch uczniów i opiekuna) ze szkó? wszystkich szczebli z Gminy Szprotawa w tym 4 dru?yny ze szkó? ponadgimnazjalnych.

Wyniki dru?ynowe szkó? ponadgimnazjalnych przedstawiaj? si? nast?puj?co:

 • I miejsce – Liceum Ogólnokszta?c?ce w Szprotawie z wynikiem 233 pkt.
 • II miejsce - Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego z wynikiem 233 pkt. Dru?yna w sk?adzie: Krzysztof Rzechowski ( kl.II M), Micha? D?ugosz (kl. I TR) p. Dorota Czernisz - opiekun dru?yny.
 • III miejsce – Liceum Ogólnokszta?c?ce w Szprotawie – klasa o profilu wojskowym
 • IV miejsce – Zespó? Szkó? Zawodowych w Szprotawie

Dru?yna Liceum Ogólnokszta?c?cego, która zdoby?a I miejsce w kategorii szkó? ?rednich uzyska?a identyczny wynik jak Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego, jednak aby rozstrzygn??, kto zajmie I miejsce w przypadku remisu, komisja wzi??a pod uwag? wi?ksz? ilo?? strzelonych „10” (przegrali?my 4:3 w ilo?ci trafionych „10”).

Wyniki indywidualne:

 • I miejsce – Arkadiusz Sobczak LO – 80 pkt.
 • II miejsce - Micha? D?ugosz – otrzyma? dyplom i srebrny medal. – 77 pkt.
  2 miejsce dru?ynowo 2 miejsce indywidualnie

Sukcesy w konkursach historycznych

 

Uczniowie naszej szko?y od trzech lat s? niepokonani w konkursach historycznych organizowanych przez Muzeum Obozów Jenieckich w ?aganiu. W konkursach uczestnicz? wszystkie szko?y Powiatu ?aga?skiego.

25 wrzesnia 2009r. ucze? klasy III TR Robert Wójcikowski drugi rok z rz?du by? niepokonany wygrywaj?c konkurs z wynikiem 49 punktów na 50. Drugie miejsce zaj?? ucze? klasy II TR Micha? Sygutowski

Dyplom R. Wójcikowskiego Robert odbiera dyplom Micha? odbiera dyplom

 

W roku szkolnym 2008/2009 ucze? klasy II TR Robert Wójcikowski wygra? konkurs pt. "Udzia? ?o?nierzy polskich w drugiej wojnie ?wiatowej"

W roku szkolnym 2007/2008 dru?yna w sk?adzie: Bartek Grabowski, Mateusz Kaczor i Mateusz Wróblewski wygrali konkurs pt. "Wielka Ucieczka z obozu Stalag Luft III"


Nasi uczniowie w najlepszej dziesi?tce w kraju

Nasi uczniowie wzieli udzia? w I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ergonomii i Bezpiecze?stwie Pracy w Rolnictwie. Adam Najdek, ucze? klasy III Technikum Rolniczego zaj?? 8 miejsce spo?ród 130 uczestników z ca?ego kraju. Gratulujemy!!!

Adam Najdek w najlepszej dziesi?tce w kraju.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »