ZSCKR Henryków
Start arrow Pedagog szkolny
Pedagog szkolny PDF Drukuj Email
22.02.2010.

Pedagogiem szkolnym jest Martyna Moskwa, pracuj?ca w szkole od wrze?nia 2017r.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 • Poniedzia?ek
 • Wtorek
 • ?roda
 • Czwartek
 • Pi?tek
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400

informacje dla uczniów

informacje dla nauczycieli

informacje dla rodziców


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupe?niania, pog??biania i rozszerzania dzia?alno?ci dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary dzia?ania i zakresy obowi?zków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzie? na zadane w tytule pytanie, nale?y skupi? si? na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego maj? osoby, z którymi wspó?pracuje.

Organizuje w szko?ach i placówkach pomoc psychologiczn? i pedagogiczn? dla dzieci i m?odzie?y, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywno?ci uczenia si? poprzez pomoc wychowawcom klas i wspó?dzia?anie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), piel?gniark? szkoln?, organami szko?y oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracaj?c uwag? na przestrzeganie postanowie? Konwencji Praw Dziecka.

Ale g?ównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest ucze?.

W?ród poruszanych problemów znajduj? si?:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodze? szkolnych i trudno?ci wychowawczych poprzez obserwacj? zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klas?, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady ?rodowiskowe, udzia? w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy wa?ne i interesuj?ce m?odzie?;
 • okre?lenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zalece? dotycz?cych stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudno?ci rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 • koordynacj? dzia?a? podejmowanych na terenie szko?y z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) u?atwiaj?cej m?odzie?y wybór dalszego kierunku kszta?cenia i zawodu;
 • dzia?anie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajduj?cym si? w trudnej sytuacji ?yciowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o mo?liwo?ciach i procedurze uzyskania zasi?ków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz wspó?dzia?anie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielaj?cymi wsparcia materialnego;
 • wspó?prac? z poradni? psychologiczno-pedagogiczn? i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • wspó?dzia?anie z organami szko?y, policj?, s?dami w przypadkach wykrocze? uczniów (naruszenie regulaminu szko?y lub prawa);
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych m?odzie?y zawieraj?cych dokumentacj? prowadzonych bada? i czynno?ci uzupe?niaj?cych;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w ró?nych formach doskonalenia i samokszta?cenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny wspó?pracuje z takimi placówkami wspieraj?cymi proces dydaktyczno-wychowawczy szko?y, jak:

 • Poradni? Psychologiczno-Pedagogiczn?
 • Miejskim O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej
 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzale?nie?
 • Poradni? Zdrowia Psychicznego
 • S?dem Rejonowym - Wydzia? Rodzinny i Nieletnich
 • Komend? Miejsk? Policji
 • Pedagogami ze szkó? ponadgimnazjalnych

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZPROTAWIE

ul Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa

 • tel: 068 376 22 49

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. ?l?ska 1, 68-100 ?aga?

 • tel. 0684 777 796, 0684 777 771,0684 777 777, 0684 777 795

O?RODEK POMOCY SPO?ECZNEJ W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa, ul. Sienkiewicza 5

 • tel. 068 376 26 81, fax 068 376 26 99

NIEPUBLICZNY ZAK?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ O?RODEK TERAPEUTYCZNY „PROFIL”

ul. Jagiello?ska 13-13 a, 68-200 ?ary

 • Tel. 0683 634 873

S?D REJONOWY III WYDZIA? RODZINNY I NIELETNICH w ?AGANIU

ul. Szprotawska 3, 68-100 ?aga?

 • Godziny urz?dowania: w ka?dy poniedzia?ek w godzinach od 8.00 do 18.00,od wtorku do pi?tku w godzinach od 7.30 do 15.30

KOMISARIAT POLICJI W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Niepodleg?o?ci 6

 • tel.: (068) 376 19 11

DOM SAMOTNEJ MATKI W ?AGANIU - PLACÓWKA TERENOWA STOWARZYSZENIA MI?OSIERDZIA ?W. WINCENTEGO A PAULO W KRAKOWIE

ul. Strachomska 4,68-100 ?aga?

 • tel.: (068) 367 13 11
 • tel. kom.: 0510 127 253 - kierownik
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPECJALISTYCZNY O?RODEK HIGIENY I TERAPII PSYCHICZNEJ W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Odrodzenia 32

 • tel.: (068) 376 24 26

Oferta:

 • terapia z osobami uzale?nionymi
 • kontakt z psychologiem, terapeut?

KLUB AA MARATO?CZYK W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Krasi?skiego 23

 • tel.: (068) 376 49 32

Oferta:

 • pomoc w zwalczaniu na?ogu
 • prelekcje terapeutyczne
 • doradztwo w sprawach uzale?nie?
 • mo?liwo?? spotkania z psychiatr? i psychologiem

GMINNA KOMISJA ROZWI?ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Rynek 45

 • tel. kontaktowy do Pani Donaty Hejnarz (068) 376 07 76

Oferta:

 • prowadzenie profilaktycznej dzia?alno?ci informacyjnej i edukacyjnej w szczególno?ci dla dzieci i m?odzie?y
 • Podejmowanie czynno?ci zmierzaj?cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale?nionej od alkoholu obowi?zku poddania si? leczeniu w zak?adzie lecznictwa odwykowego
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzeda? napojów alkoholowych w zakresie zgodno?ci lokalizacji punktu sprzeda?y alkoholu
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwole? na sprzeda? napojów alkoholowych
 • kierowanie do s?du wniosków o wszcz?cie post?powania w sprawie orzeczenia o obowi?zku poddania si? leczeniu odwykowemu
 • zwi?kszenie dost?pno?ci pomocy terapeutycznej dla osób uzale?nionych
 • udzielanie rodzinom w których wyst?puj? problemy alkoholowe, pomocy psychospo?ecznej i prawnej

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

 • tel/fax. (0-22) 668 70 00. Poradnia dzia?a w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;
 • dy?ur prawny w ramach poradni odbywa si? w poniedzia?ki i pi?tki w godz.: 18.00 - 22.00

OGÓLNOPOLSKI I BEZP?ATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I M?ODZIE?Y

KURATORIUM O?WIATY W WARSZAWIE

 • telefon zaufania Kuratorium O?wiaty w Warszawie (0-22) 551-24-44 pn.-pt. 13:00-15:00

RUCH POMOCY RODZINIE

RZECZNIK PRAW DZIECKA

 • biuro, tel. (0-22) 696 55 45, 629 60 79

ul. ?niadeckich 10, 00-656 Warszawa

TELEFON ZAUFANIA

Od poniedzia?ku do pi?tku od godziny 8.15 do 20.00 dy?uruj? specjali?ci, czekaj?cy w?a?nie na Twój telefon, je?li:

 • prze?ywasz smutek, l?k, osamotnienie;
 • nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
 • masz problemy w relacjach z rówie?nikami;
 • masz trudno?ci w nauce;
 • kto? stosuje wobec Ciebie przemoc.
 • Je?li zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, mo?esz przedstawi? swój problem i pozostawi? numer telefonu, a nast?pnego dnia na pewno oddzwoni specjalista. Pod numer Dzieci?cego Telefonu Zaufania mog? równie? dzwoni? osoby doros?e, by zg?osi? problemy dzieci.

TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC

 • 0 800 120 148

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA

 • 0 801 199 990
 • czynny codziennie 16.00 - 21.00

PORADNIA INTERNETOWA

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

 • 0 800 120 226

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »