ZSCKR Henryków
Start arrow Pedagog szkolny
Pedagog szkolny PDF Drukuj Email
22.02.2010.

Pedagogiem szkolnym jest Martyna Moskwa, pracująca w szkole od września 2017r.

Godziny pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2015/2016

 • Poniedziałek
 • Wtorek
 • Środa
 • Czwartek
 • Piątek
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400
 • 0800 – 1400

informacje dla uczniów

informacje dla nauczycieli

informacje dla rodziców


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagog szkolny to (wg "Encyklopedii pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Definicja ta ustala niejako obszary działania i zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale aby odpowiedzieć na zadane w tytule pytanie, należy skupić się na oczekiwaniach jakie w stosunku do niego mają osoby, z którymi współpracuje.

Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka.

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Wśród poruszanych problemów znajdują się:

 • pomoc wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen zachowania, rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi), wywiady środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące młodzież;
 • określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju lub pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych, wyrównywania braków i luk w nauce;
 • koordynację działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia materialnego;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
 • współdziałanie z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie regulaminu szkoły lub prawa);
 • prowadzenie dokumentacji, tj. dziennika pedagoga oraz teczek indywidualnych młodzieży zawierających dokumentację prowadzonych badań i czynności uzupełniających;
 • doskonalenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia i samokształcenia.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • Punktem Konsultacyjnym ds. Uzależnień
 • Poradnią Zdrowia Psychicznego
 • Sądem Rejonowym - Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Komendą Miejską Policji
 • Pedagogami ze szkół ponadgimnazjalnych

PRZYDATNE ADRESY I TELEFONY:

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZPROTAWIE

ul Sobieskiego 69, 67-300 Szprotawa

 • tel: 068 376 22 49

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Śląska 1, 68-100 Żagań

 • tel. 0684 777 796, 0684 777 771,0684 777 777, 0684 777 795

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa, ul. Sienkiewicza 5

 • tel. 068 376 26 81, fax 068 376 26 99

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK TERAPEUTYCZNY „PROFIL”

ul. Jagiellońska 13-13 a, 68-200 Żary

 • Tel. 0683 634 873

SĄD REJONOWY III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH w ŻAGANIU

ul. Szprotawska 3, 68-100 Żagań

 • Godziny urzędowania: w każdy poniedziałek w godzinach od 8.00 do 18.00,od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

KOMISARIAT POLICJI W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Niepodległości 6

 • tel.: (068) 376 19 11

DOM SAMOTNEJ MATKI W ŻAGANIU - PLACÓWKA TERENOWA STOWARZYSZENIA MIŁOSIERDZIA ŚW. WINCENTEGO A PAULO W KRAKOWIE

ul. Strachomska 4,68-100 Żagań

 • tel.: (068) 367 13 11
 • tel. kom.: 0510 127 253 - kierownik
PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO SPECJALISTYCZNY OŚRODEK HIGIENY I TERAPII PSYCHICZNEJ W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Odrodzenia 32

 • tel.: (068) 376 24 26

Oferta:

 • terapia z osobami uzależnionymi
 • kontakt z psychologiem, terapeutą

KLUB AA MARATOŃCZYK W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Krasińskiego 23

 • tel.: (068) 376 49 32

Oferta:

 • pomoc w zwalczaniu nałogu
 • prelekcje terapeutyczne
 • doradztwo w sprawach uzależnień
 • możliwość spotkania z psychiatrą i psychologiem

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W SZPROTAWIE

67-300 Szprotawa,ul. Rynek 45

 • tel. kontaktowy do Pani Donaty Hejnarz (068) 376 07 76

Oferta:

 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu
 • kontrolowanie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych
 • udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE "NIEBIESKA LINIA"

 • tel/fax. (0-22) 668 70 00. Poradnia działa w dni powszednie w godzinach 14.00 - 22.00;
 • dyżur prawny w ramach poradni odbywa się w poniedziałki i piątki w godz.: 18.00 - 22.00

OGÓLNOPOLSKI I BEZPŁATNY TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

 • telefon zaufania Kuratorium Oświaty w Warszawie (0-22) 551-24-44 pn.-pt. 13:00-15:00

RUCH POMOCY RODZINIE

RZECZNIK PRAW DZIECKA

 • biuro, tel. (0-22) 696 55 45, 629 60 79

ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa

TELEFON ZAUFANIA

Od poniedziałku do piątku od godziny 8.15 do 20.00 dyżurują specjaliści, czekający właśnie na Twój telefon, jeśli:

 • przeżywasz smutek, lęk, osamotnienie;
 • nie radzisz sobie z konfliktem w Twojej rodzinie;
 • masz problemy w relacjach z rówieśnikami;
 • masz trudności w nauce;
 • ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc.
 • Jeśli zadzwonisz na ten numer w godzinach nocnych, możesz przedstawić swój problem i pozostawić numer telefonu, a następnego dnia na pewno oddzwoni specjalista. Pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania mogą również dzwonić osoby dorosłe, by zgłosić problemy dzieci.

TELEFON ZAUFANIA ZATRZYMAJ PRZEMOC

 • 0 800 120 148

ANTYNARKOTYKOWY TELEFON ZAUFANIA

 • 0 801 199 990
 • czynny codziennie 16.00 - 21.00

PORADNIA INTERNETOWA

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

 • 0 800 120 226

 


 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »