ZSCKR Henryków
Start arrow Kurs Kwalifikacyjny R3
Kurs Kwalifikacyjny R3 PDF Drukuj Email
25.09.2014.

BEZP?ATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

RL.03 – PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

 

Zespó? Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Henrykowie

Og?asza nabór na bezp?atny kwalifikacyjny kurs zawodowy

RL.03 – prowadzenie produkcji rolniczej

Zawód:

 • rolnik (kwalifikacja RL.03)

Zakres kursu:

 • produkcja ro?linna
 • produkcja zwierz?ca
 • obs?uga ?rodków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • kurs prawa jazdy - kat. T (bezp?atny)

Czas trwania kursu:

 • 3 semestry

Formy zaj??:

 • zaj?cia zaoczne (pi?tek, sobota)

Korzy?ci:

 • uzyskanie zawodu: rolnik
 • otrzymanie za?wiadczenia o uko?czeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie kwalifikacji RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej (podstawa do przyst?pienia do egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacj? zawodow? w zakresie kwalifikacji RL.03 – Prowadzenie produkcji rolniczej ),
 • otrzymanie dyplomu potwierdzaj?cego kwalifikacj? zawodow? w zakresie kwalifikacji R3 – Prowadzenie produkcji rolniczej, po zdaniu egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacj?,

Uczestnicy kursu:

 • uczestnikiem kursu mo?e by? osoba b?d?ca absolwentem Szko?y Podstawowej, Gimnazjum, Zasadniczej Szko?y Zawodowej, Liceum Ogólnokszta?c?cego, Technikum, Wy?szej Uczelni.
 • Kszta?cenie w zawodzie: rolnik uznane jest za wykszta?cenie zasadnicze zawodowe rolnicze zgodne z Rozporz?dzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonuj?ce dzia?alno?? rolnicz? (Dz. U. z 2012r., poz. 109) i umo?liwia pe?ne korzystanie ze wszystkich form wsparcia Unii Europejskiej dla rolników.

 Podania nale?y sk?ada? w sekretariacie szko?y:

pobierz podanie

 
następny artykuł »