ZSCKR Henryków
Start arrow Modernizacja Kszta?cenia Zawodowego
Modernizacja Kształcenia Zawodowego w ZSCKR w Henrykowie PDF Drukuj Email
14.03.2018.

  

Projekt „Modernizacja kszta?cenia zawodowego w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Henrykowie” b?dzie realizowany w szkole od stycznia 2017 roku do czerwca 2022 roku. Odbywa si? on w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego”. O? 8. Nowoczesna edukacja; Dzia?anie 8.4. Doskonalenie jako?ci kszta?cenia zawodowego; Poddzia?anie 8.4.1. Doskonalenie jako?ci kszta?cenia zawodowego - projekty realizowane poza formu?? ZIT.

 W ramach tego projektu uczniowie i nauczyciele uzyskaj? szerokie wsparcie w postaci nast?puj?cych zada?:

 Kursu prawa jazdy kat „B”;

 • Doradztwo edukacyjno - zawodowe, powstanie Szkolny Punkt Informacji i Kariery;
 • Kurs pt. Zasady GHP/GMP oraz system HACCP jako podstawowe narz?dzie zapewnienia bezpiecze?stwa ?ywno?ci oraz prawid?owo?ci pracy;
 • Kurs pt. „Catering”;
 • Kurs pt. "Dietetyk";
 • Kurs pt. "Obs?uga kas fiskalnych";
 • Kurs pt. "Spawanie metod? MIG/MAG”;
 • Kurs pt. „Doradztwo dotycz?ce ?rodków ochrony ro?lin (Obrót i konfekcjonowanie ?rodkami ochrony ro?lin);
 • Kurs pt. „Stosowanie ?rodków ochrony ro?lin”;
 • Kurs pt. „Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym" (uprawnienia UDT);
 • Kus pt. "Pilarz drwal”;
 • Kurs pt. ”Obs?uga pilarki spalinowej - przerzynka drewna”;
 • Kurs pt. "Bukieciarstwo – florystyka;
 • Kurs dla uczniów – Systemy fotowoltaiczne, projektowanie, wykonawstwo (K,S) - poziom podstawowy;
 • Kurs dla uczniów z zakresu: Pompy ciep?a - projektowanie, wykonawstwo - poziom podstawowy;
 • Obóz naukowy 5 dniowy - analiza i wytwarzanie ?ywno?ci;
 • Obóz naukowy - Praktyczne i nowoczesne metody w ogrodnictwie;
 • Studia podyplomowe - piel?gniarstwo i chów zwierz?t towarzysz?cych;
 • Studia podyplomowe - energetyka odnawialna ;
 • Studia podyplomowe - technologia ?ywno?ci i ?ywienie cz?owieka;
 • Praktyki i sta?e dla uczniów i nauczycieli;

W ramach projektu zostan? przeprowadzone równie?:

 • Remont i adaptacja pomieszcze? na potrzeby pracowni technologii gastronomicznej;
 • Wyposa?enie pracowni  technologii gastronomicznej;
 • Doposa?enie warsztatów szkolnych;
 • Doposa?enie pracowni agrotroniki; 

 Dofinansowanie projektu: 1 954 862,43

 

Regulamin projektu

Zg?oszenie do projektu 

Formularz osobowy 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu zostan? przeprowadzone równie?:

 

 • Remont i adaptacja pomieszcze? na potrzeby pracowni technologii gastronomicznej;
 • Wyposa?enie pracowni  technologii gastronomicznej;
 • Doposa?enie warsztatów szkolnych;
 • Doposa?enie pracowni agrotroniki
Dofinansowanie projektu: 1 954 862,43

 

 

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »