ZSCKR Henryków
Start
Mistrzostwa Polski w tchoukball halowym. PDF Drukuj Email
10.06.2019.
25-26 maja by? najwa?niejszym weekendem dla polskiego tchoukballu w 2019 roku, poniewa? na Podkarpaciu a dok?adniej w miejsowo?ci Wi?niowa ko?o Rzeszowa rozegrali?my Mistrzostwa Polski w Tchoukballu Halowym 2019. Podobnie jak w zesz?ym roku do rywalizacji przyst?pi?o 8 zespo?ów – 2 sk?ady gospodarzy Ró?anka, 2 dru?yny broni?cego mistrzowskiego tytu?u Ursusa Rybnik, Warsaw Hornets, Tchoukball SGH, Jelenie w Terenie Rybnik oraz oczywi?cie my ZSCKR Henryków.
 

 Wyst?pili?my w sk?adzie:

  1. Leszek Przybylski (K)
  2. Piotr Chomicz
  3. Mateusz Cedzid?o
  4. Emanuel Kuczak
  5. Dawid Zi?cik
  6. Szymon Gnach
  7. Wojtek Maciaszek
  8. Daniel Tworek
 
Turniej rozgrywany by? w podziale na 2 grupy gra w systemie ko?owym . Trafili?my do najsilniejszej z grup skazani na po?arcie, gdy? byli to sami medali?ci MP. Pierwszy mecz rozegrali?my z Tchoukball SGH z Warszawy, który skutecznie roz?o?y? nasz? obron? na ?opatki atakuj?c nasz? bramk? jak lwy. Kolejne mecze by?y lekcj? pokory z naszej strony, gdy? dalej nie mogli?my opanowa? p?dz?cej pi?ki. Pierwsz dzie? przyniós? ostanie miejsce w grupie. Przemy?leli?my swoje b??dy, braki w komunikacji na boisku i wyci?gli?my  wnioski na kolejny dzie? mistrzostw. W niedziel? pierwszy mecz rozpocz?li?my o 8.30 z do?wiadczonym Jeleniom w Terenie z Rybnika  rozegrali?my doskona?y  mecz i dzi?ki bardzo dobrej postawie w obronie wygrali?my 60-50, gwarantuj?c sobie 6. miejsce. Wygrana da?a nam mo?liwo?? zagrania o 5 miejsce z Ró?ank?. Zacz?li?my bardzo równo ale to nie wystarczy?o aby pokona? rywali. Ostatecznie zaj?li?my 6 miejsce - to najlepszy wynik naszego zespo?u w dotychczasowej historii. 
Warto zaznaczy?, ?e podczas tego turnieju po raz pierwszy zosta?y wprowadzone zasady Polskiego Systemu S?dziowskiego. 20 kandydatów, którzy wzi?li w ostatnim czasie udzia? w szkoleniach s?dziowskich, prowadzi?o spotkania pod czujnym okiem egzaminatorów (czyli tych, którzy maj? mi?dzynarodowy certyfikat s?dziowski), a zawodnicy zgodnie z duchem Karty Tchoukballu prezentowali pe?en szacunek do arbitrów, nawet w przypadku w?tpliwo?ci do ich decyzji. Profesjonalizacja systemu s?dziowania to kolejny krok na drodze do rozwoju tchoukballu w Polsce.
Cho? zako?czyli?my turniej bez medalu, wrócili?my z niego bardzo zadowoleni. To by? przepi?kny weekend sp?dzony z przyjació?mi z ca?ej Polski na intensywnej grze w nasz ukochany sport. A przecie? to jest ?ród?o szcz??liwych prze?y? i wspomnie?. Zwyci?stwa i medale, cho? oczywi?cie przyjemnie je zdobywa?, to kwestia drugorz?dna.

 

 
« poprzedni artyku³   nastźpny artyku³ »

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 97
wizyt dzisiaj: 6
wizyt wszystkich: 114834
botów/paj?ków: 12

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg