ZSCKR Henryków
Start
Jarmark Bo?onarodzeniowy
12.12.2018.
8 grudnia kolejny raz wzi?li?my udzia? w IV Jarmarku Bo?onarodzeniowym w Szprotawie. W tym roku na naszym stoisku pojawi?a si? jemio?a, sianko, ciasta, ciasteczka, nale?niki z wiejskim serem, ?wieczki z wosku wykonane przez ucznia technikum mechanizacji rolnictwa oraz choinki z papierowej wikliny, które zrobi?a uczennica technikum ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Na zaj?ciach praktycznych uczniowie wykonali pi?kne pierniczki oraz ozdoby ?wi?teczne. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili. ?yczymy Weso?ych ?wi?t.
 
 
Rejestracja dawców szpiku - DKMS
12.12.2018.
6 grudnia uczniowie naszej szko?y  aktywnie w??czyli si? w akcj? rejestracyjn? potencjalnych dawców szpiku zorganizowan? we wspó?pracy z fundacj? DKMS.  W rol? Wolontariuszek wcieli?y si? dziewcz?ta z klasy 3 T? , które pomaga?y w procedurze  rejestracji. Po przebadaniu przes?anych do fundacji próbek i wprowadzeniu danych do bazy ka?da osoba staje si? aktywnym potencjalnym dawc? komórek macierzystych i szpiku oraz otrzyma swoj? kart? dawcy, która jest potwierdzeniem rejestracji. Okaza?o si?, ?e tak?e uczniowie naszej szko?y chcieli ofiarowa? osobom walcz?cym z nowotworami krwi najcenniejszy dar – szans?, by ?y?. Dzi?kujemy wszystkim za w??czenie si? w nasze dzia?ania, które mog? uratowa? komu? ?ycie. Dawc? mo?e zosta? ogólnie zdrowy cz?owiek pomi?dzy 18 a 55 rokiem ?ycia, który wa?y minimum 50 kg i nie ma du?ej nadwagi oraz nie choruje na przewlek?e choroby. Osoby, które nie zd??y?y zarejestrowa? si? w czwartek mog? zrobi? to internetowo na stronie https://www.dkms.pl/pl
 
Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu
12.12.2018.

W dniach 30.11.-02.12. nasza szko?a uczestniczy?a w Narodowej Wystawie Rolniczej, zorganizowanej w Poznaniu, z okazji 100-lecia odzyskania niepodleg?o?ci. G?ównym celem wystawy by?o pokazanie tradycyjnego oblicza polskiej wsi, jak i przemian, które zasz?y na przestrzeni lat. W towarzystwie 52 szkó? rolniczych zaprezentowali?my ofert? edukacyjn? szko?y. G?ównym motywem naszego stoiska wystawienniczego by?a promocja obszaru wiejskiego zachodniej Polski oraz jej tradycyjnych i regionalnych produktów. Na naszym stoisku nie zabrak?o motywów i akcentów narodowych, nawi?zuj?cych do historii Polski. Niezwyk?e wra?enie zrobi? wykonany z ziaren zbo?owych orze?. Wystaw? u?wietni? swoj? obecno?ci?  Prezydent Polski Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski, którzy ogl?dali stoiska przygotowane przez m?odzie? szkó? rolniczych. 

 

 zobacz zdj?cia

Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 22 - 28 z 280

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 106
wizyt dzisiaj: 220
wizyt wszystkich: 119562
botów/paj?ków: 48

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg