ZSCKR Henryków
Start
26.09.2012.

POROZUMIENIE O WSPÓ?PRACY LUBUSKIEGO OR ARIMR I SZKÓ? ROLNICZYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

24 wrze?nia 2012 roku w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR w Gorzowie Wlkp. El?bieta Kwa?niewicz Dyrektor Lubuskiego Oddzia?u ARiMR oraz Dyrektorzy Szkó? Rolniczych: Zbigniew Ha?abura z Henrykowa, Roman Nowak z Bobowicka i Ryszard Nowicki z Kamienia Ma?ego i podpisali umowy o wzajemnej wspó?pracy. Inicjatyw? tego przedsi?wzi?cia jest popularyzacja wiedzy o rolnictwie, Wspólnej Polityce Rolnej (WPR), dop?atach unijnych oraz podniesienie jako?ci kszta?cenia uczniów Szko?y. Wspó?praca umo?liwi równie? popularyzowanie w?ród uczniów zada? realizowanych przez ARiMR w zwi?zku z wdro?eniem ?rodków pomocowych w ramach PROW 2007-2013.

 

Czytaj ca³o¶ę
 
Do?ynki Wojewódzkie 2012
17.09.2012.

9 wrze?nia w Szprotawie odby?o si? XIV Lubuskie ?wi?to Plonów. Nas na takiej uroczysto?ci nie mog?o zabrakn??. Uczniowie i nauczyciele  bardzo czynnie zaanga?owali si? w organizacj? i przygotowali wiele atrakcji. Sprz?t z naszej szko?y wzi?? udzia? w pokazie maszyn rolniczych. Zaprezentowali?my równie? stoisko, na którym ka?dy móg? zapozna? si? z ofert? i funkcjonowaniem naszej szko?y, a tak?e pocz?stowa? si? chlebem ze smalcem i ogórkiem. Nasze uczennice s?u?y?y pomoc? organizatorom i rozdawa?y kotyliony z plakietkami oraz chleb. Punktem kulminacyjnym by? pokaz bukietów ?lubnych przygotowanych przez uczniów kszta?c?cych si? na kierunku architektura krajobrazu oraz wyst?p naszego zespo?u WNM.

zobacz zdj?cia
 
03.09.2012.

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do nauczycieli i uczniów w zwi?zku z inauguracj? nowego roku szkolnego 2012/2013

Dyrektorzy szkó? rolniczych, Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice...

Szanowni Pa?stwo,

wydawa?oby si?, ?e ca?kiem niedawno witali?my s?oneczne wakacje, podczas których ?wiat zach?ca? do prze?ywania niezapomnianych przygód i odkrywania wiedzy o ludziach, kulturach, miejscach. Jeszcze czujemy ciep?o s?onecznego lata, ale ju? opustosza?e pola, a w ich miejscu zach?caj?ce kolorowym plonem sady i ogrody, zapowiadaj? zbli?aj?c? si? jesie? i pocz?tek nowego roku szkolnego. Szczególnie serdecznie witam dzi? uczniów klas pierwszych i rozpoczynaj?cych karier? zawodow? m?odych nauczycieli szkó? rolniczych.

Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 218 - 224 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 46
wizyt wszystkich: 107954
botów/paj?ków: 37

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg