ZSCKR Henryków
Start
SKS w naszej szkole
08.03.2018.

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest dzia?aniem systemowym skierowanym do uczniów wszystkich szkó? . Program ma na celu umo?liwienie podejmowania dodatkowej aktywno?ci fizycznej realizowanej w formie zaj?? sportowych i rekreacyjnych. Program skierowany jest przede wszystkim do uczniów nieobj?tych regularnymi formami aktywno?ci fizycznej np. treningami w klubie sportowym. Nasza szko?a przyst?pi?a do programu z now? dyscyplin? sportow? Tchoukball (czukbol). 

  

Udzia? w zaj?ciach zadeklarowa?o 19 uczniów naszej szko?y.

Zaj?cia odbywaj? si? w poniedzia?ki i czwartki od godziny 14.30 

Czytaj ca³o¶ę
 
Kursy w ramach projektu
14.02.2018.

Zako?czyli?my nabór na nast?puj?ce kursy, które rozpoczn? si? w marcu i kwietniu.

  • Spawanie metod? MIG
  • Pilarz – Drwal
  • Kierowca wózków jezdniowych z nap?dem silnikowym" (uprawnienia UDT)
  • Catering
  • Systemy fotowaltiniczne, projektowanie, wykonawstwo (K,S) – poziom podstawowy

W naszej szkole uczniowie mog? skorzysta? z wielu kursów w ramach projektu "Modernizacja kszta?cenia zawodowego w ZSCKR w Henrykowie". Corocznie lub o dwa lata odbywa si? ca?y ich cykl. Mo?na wzi?? udzia? w nast?puj?cych szkoleniach: 

Czytaj ca³o¶ę
 
Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i G?ównego Lekarza Weterynarii
07.02.2018.

ASF, czyli afryka?ski pomór ?wi? - nie jest gro?ny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

G?ówn? przyczyn? rozprzestrzeniania si? wirusa s? zara?one dziki. niestety przyczyn? bywa te? cz?owiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach post?powania.

Prosimy o bezwzgl?dne przestrzegania zasad bioasekuracji:

  •  nie kupujcie ?wi? z niewiadomego ?ród?a pochodzenia,
  • utrzymujcie ?winie w sposób wykluczaj?cy kontakt z dzikami
  • stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dost?pem zwierz?t wolno ?yj?cych
  • wy?ó?cie maty nas?czone dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wej?ciami do pomieszcze?, w których utrzymywane s? ?winie. 
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 36 - 42 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 44
wizyt wszystkich: 107952
botów/paj?ków: 36

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg