ZSCKR Henryków
Start
Szkolenie z pierwszej pomocy w Szkole Podstawowej
14.12.2017.

27 listopada dwoje uczniów trzeciej klasy technikum, Ola i Damian przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pierwszej klasy Szko?y  Podstawowej nr 1 w Szprotawie. Po krótkim szkoleniu i demonstracji, dzieci mia?y mo?liwo?? ?wiczenia resuscytacji kr??eniowo-oddechowej oraz pozycji bezpiecznej. 

 

 
Dzie? Edukacji Narodowej
08.12.2017.

Dnia 13 pa?dziernika  br. odby?a si? akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej przygotowana przez uczniów drugiej klasy technikum ?ywienia i us?ug gastronomicznych. By?a to wyj?tkowa okazja do ?wi?towania , tym bardziej, ?e w tym dniu wypada?a 68 rocznica powstania szko?y. M?odzie? pokrótce przedstawi?a wszystkim zgromadzonym histori? powstania Komisji Edukacji Narodowej (patrona szko?y). Nast?pnie  zgromadzonym pracownikom przekaza?a najserdeczniejsze ?yczenia i podzi?kowania za cierpliwo?? i wyrozumia?o?? okazywan? na co dzie?. Symboliczna ró?a, któr? obdarowano nauczycieli, wychowawców i pracowników placówki, wyra?a?a wdzi?czno?? za po?wi?cenie i trud wk?adany w ich wychowanie . G?os zabra? równie? dyrektor szko?y Zbigniew Ha?abura, który w kilku ciep?ych s?owach podkre?li? wa?n? rol? pracy nauczyciela, jego czujno?? i  trosk? o dobro wychowanków. Na uwag? zas?ugiwa?a scenografia uroczysto?ci – galeria fotografii przedstawiaj?ca histori? szko?y od pocz?tków jej istnienia po dzi? dzie?.  

zobacz zdj?cia

 
Wr?czenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów
29.11.2017.

W dniu 27.11.2017r. odby?o si? w Gorzowie Wielkopolskim wr?czenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów przez Lubusk? Kurator O?wiaty pani? Ew? Raw?. Tegoroczn? laureatk? stypendium jest Patrycja Fr?tczak , uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik weterynarii. Patrycja uzyska?a w roku szkolnym 2016/2017 ?redni? ocen 5.28. To niezwykle ambitna i pracowita uczennica, która wzorowo wype?nia obowi?zki szkolne, godnie reprezentuje szko?? w konkursach, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szko?y i klasy, mobilizuje innych do dzia?ania. Nienaganna postawa stanowi wzór do na?ladowania dla innych uczniów. Patrycja to przyk?ad wzorowego ucznia naszej szko?y.

   

Serdecznie gratulujemy!

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 43 - 49 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 39
wizyt wszystkich: 107947
botów/paj?ków: 33

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg