ZSCKR Henryków
Start
Wr?czenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów
29.11.2017.

W dniu 27.11.2017r. odby?o si? w Gorzowie Wielkopolskim wr?czenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów przez Lubusk? Kurator O?wiaty pani? Ew? Raw?. Tegoroczn? laureatk? stypendium jest Patrycja Fr?tczak , uczennica klasy IV Technikum w zawodzie technik weterynarii. Patrycja uzyska?a w roku szkolnym 2016/2017 ?redni? ocen 5.28. To niezwykle ambitna i pracowita uczennica, która wzorowo wype?nia obowi?zki szkolne, godnie reprezentuje szko?? w konkursach, aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz szko?y i klasy, mobilizuje innych do dzia?ania. Nienaganna postawa stanowi wzór do na?ladowania dla innych uczniów. Patrycja to przyk?ad wzorowego ucznia naszej szko?y.

   

Serdecznie gratulujemy!

 
Profilaktyka chorób nowotworowych
29.11.2017.

Dnia 7 listopada 2017 r. w naszej szkole odby?y si? zaj?cia po?wi?cone profilaktyce raka szyjki macicy i raka piersi oraz nauka samokontroli. W zaj?ciach wzi??y udzia? uczennice z klas pierwszych i drugich Technikum.  Spotkanie przeprowadzi?y panie ze stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w ?aganiu – p. El?bieta Nimierska oraz p. Ma?gorzata Maternowska. Rak szyjki macicy zajmuje 3 miejsce pod wzgl?dem zachorowalno?ci na nowotwory w?ród Polek i jest oprócz raka piersi najcz??ciej pojawiaj?cym si? nowotworem. Powód – zbyt pó?ne rozpoznanie. 

  

Czytaj ca³o¶ę
 
Spotkanie z przedstawicielem WKU
29.11.2017.
Dnia 31 pa?dziernika 2017 r. naszej szkole odby?o si? spotkanie klas IV Technikum kszta?c?cym w zawodzie technik ?ywienia, technik weterynarii, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz klasy III Szko?y Bran?owej I stopnia z przedstawicielem Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w ?aganiu. Uczniowie z uwag? wys?uchali informacji o pracy w wojsku, o zarobkach oraz  o satysfakcji z reprezentowania kraju. Po zako?czeniu prezentacji przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupe?nie? m?odzie? wnikliwie dopytywa?a si? jakie warunki nale?y spe?ni?, aby zosta? przyj?tym do s?u?by wojskowej. Pod koniec spotkania uczniowie otrzymali drobne upominki w postaci d?ugopisów, smyczy do kluczy i ulotek. 
  
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 50 - 56 z 280

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 106
wizyt dzisiaj: 230
wizyt wszystkich: 119572
botów/paj?ków: 49

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg