ZSCKR Henryków
Start
Wycieczka na AGRO SHOW
19.10.2017.

22 wrze?nia 24 uczniów naszej szko?y odwiedzi?o Mi?dzynarodow? Wystaw? Rolnicz? AGRO SHOW w Bednarach. Uczestnicy wycieczki wzi?li udzia? w prezentacji najnowszych i najnowocze?niejszych maszyn i urz?dze? rolniczych, mieli mo?liwo?? zapoznania si? z aktualn? ofert? nasion, ?rodków ochrony ro?lin, kompletn? ofert? ?rodków produkcji i us?ug dla rolnictwa. Mogli tez spotka? si? bezpo?rednio z przedstawicielami wszystkich licz?cych si? instytucji i agencji zwi?zanych z bran?? rolnicza. 

   
 
Do?ynki Gminne 2017
16.09.2017.

26 sierpnia, jak co roku, nasza szko?a bra?a udzia? w Do?ynkach Gminnych. Uczestniczyli?my w pokazie sprz?tu rolniczego oraz przygotowali?my stoisko promocyjne z ofert? naszej szko?y. Uczestników do?ynek cz?stowali?my pysznymi nale?nikami z d?emem, które cieszy?y si? wielkim powodzeniem, a przed naszym stoiskiem sta?a kolejka ch?tnych na smako?yki. Tak jak zawsze nasze uczennice, dodawa?y kolorytu imprezie i ubrane w szkolne stroje wita?y go?ci i rozdawa?y chleb. Zawsze ch?tnie uczestniczymy w wydarzeniach, podczas których doceniane jest rolnictwo, bo jako szko?a rolnicza stanowimy wa?ny jego element.

zobacz zdj?cia

 
Sukcesy sportowe naszych uczniów w 2017 r.
09.08.2017.

Rok 2017 obfitowa? w znacz?ce osi?gni?cia sportowe uczniów naszej szko?y trenuj?cych w „Uczniaku”. Najwi?kszym osi?gni?ciem , wartym  odnotowania i wyró?nienia jest awans Zygmunta Patryka do reprezentacji Polski Juniorów w lekkiej atletyce na Mistrzostwa Europy Juniorów  w Grosseto we W?oszech. Staruj?c  w wielu mityngach uzyska? minimum Polskiego Zwi?zku Lekkiej Atletyki w rzucie dyskiem – czyli  56.08 m. Pozosta?e wa?niejsze  osi?gni?cia sportowe naszych  uczniów: K. Trofimowicz,  B. Zagórskiego, D. Majewskiego w roku 2017: 

zobacz zdj?cia

Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 50 - 56 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 45
wizyt wszystkich: 107953
botów/paj?ków: 36

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg