ZSCKR Henryków
Start
Tydzie? ekologiczny
06.04.2017.

Ostatni tydzie? marca by? „Tygodniem Ekologicznym” w naszej szkole, który mia? na celu kszta?towanie postaw proekologicznych oraz wyrabianie w?a?ciwych nawyków wobec przyrody.

  •  W poniedzia?ek m?odzie? przygotowa?a stanowiska ekologiczne. Motywem przewodnim ka?dego z nich by? temat, który wcze?niej wylosowali przedstawiciele klas. Uczniowie przygotowali m. in. makiety, plakaty, stroje ekologiczne, przyrz?dy codziennego u?ytku wykonane ze ?mieci, które nast?pnie oceni?o jury.
  • We wtorek odby?a si? wycieczka dla pierwszoklasistów do sortowni odpadów w Wiechlicach i Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kartowicach. M?odzie? dowiedzia?a si? jak wa?ne jest segregowanie odpadów i ?e jest to aktywna forma ochrony ?rodowiska.
  • Akcentem ko?cz?cym ca?e przedsi?wzi?cie by? wyjazd do Zielonej Góry, do Centrum Keplera i Centrum Przyrodniczego.
  • Na miejscu uczniowie mogli zapozna? si? ze stanowiskami interaktywnymi gdzie wszystkiego wr?cz nale?y dotkn??, które odnosz? si? do ró?nych dziedzin nauki: fizyki, biologii, nauki o cz?owieku i Ziemi.Przez ca?y tydzie? klasy gromadzi?y makulatur? oraz zu?yte baterie, co pozwoli?o u?wiadomi? m?odym ludziom jak wa?ne jest w?a?ciwe utylizowanie. Ca?a akcja zostanie podsumowana na najbli?szym apelu i wtedy te? poznamy najbardziej ekologiczn? klas? w szkole. 
 
Ach co to by? za bal
14.03.2017.

21 stycznia 2017 r. by? wa?n? dat? dla uczniów i uczennic naszej szko?y. Po czterech latach nauki maturzy?ci mieli okazj? do wspólnej zabawy na balu studniówkowym i zapomnienia o stresie zwi?zanym z nadchodz?cymi egzaminami. Panie w przepi?knych sukniach i Panowie w eleganckich garniturach spotkali si? w Zagrodzie Biesiadnej w Szprotawie by móc razem ?wi?towa?. Uroczysto?? rozpocz??a si? o godzinie 18:00. By tradycji sta?o si? zado?? uczniowie klasy IV TR, IV TW i IV T? zata?czyli poloneza po czym wzniesiono toast. Prowadz?cy powitali wszystkich zgromadzonych. Z?o?ono podzi?kowania gronu pedagogicznemu za  przekazan? wiedz? oraz sponsorom za pomoc  bez której nie uda?o by si? przygotowa? tak wspania?ej uroczysto?ci. Pó?niej zjedzono kolacj? i w ko?cu mo?na by?o odda? si? szampa?skiej zabawie. Wszyscy bez wyj?tku ruszyli na parkiet i sala mieni?a si? wszystkimi kolorami t?czy, czemu przys?u?y?y si? suknie naszych Pa?. Nie mog?o równie? zabrakn?? tortu. Pierwszy fragment ukroi? dyrektor, nast?pnie wszyscy ch?tni zostali pocz?stowani. Po krótkiej przerwie uczniowie zaprezentowali skecz na temat naszych nauczycieli. Dodatkowo wy?wietlona zosta?a prezentacja przedstawiaj?ca uczniów podczas przedstawie?, wycieczek i innych wspólnie sp?dzonych chwil. Nie oby?o si? bez ?ez. Nic nie jest w stanie odda? klimatu, który panowa? w tym czasie w Sali.....Pary powróci?y u?miechni?te na parkiet i bawi?y si? na min przy d?wi?kach muzyki a? do rana. By?a to niezwyk?a i niezapomniana noc. Zarówno bal jak i cztery lata sp?dzone w murach szko?y pozostan? w pami?ci uczniów. A teraz czas na przygotowania do matury…. 

 
Dzie? Kariery - Zawodowca
23.02.2017.

W naszej szkole zorganizowano  25 stycznia 2017 r. Dzie? Kariery- Zawodowca pod has?em: "B?d? autorem swojej kariery”. Wcze?niej  przyst?pili?my do  testowania programów z doradztwa edukacyjno -zawodowego w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowego dla dzieci, m?odzie?y  i doros?ych” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji, czego zwie?czeniem by?o przygotowanie powy?szej imprezy. Na przygotowanych stanowiskach zaprezentowa?y si? m.in. uczelnie wy?sze, przedstawiciele Powiatowego Urz?du Pracy w ?aganiu, lokalni przedsi?biorcy, przedstawiciele Nadle?nictwa w Szprotawie,  Komendy Powiatowej Policji  w ?aganiu, Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w ?aganiu  oraz Komendy Powiatowej  Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?aganiu. 

Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 63 z 274

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 97
wizyt dzisiaj: 6
wizyt wszystkich: 114834
botów/paj?ków: 11

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg