ZSCKR Henryków
Start
Wyró?nienie w konkursie "M?ody Agro-Przedsi?biorca"
09.01.2017.
Uczniowie Zespo?u Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej wzi?li udzia? w konkursie "M?ody Agro-Przedsi?biorca", organizowanym przez Fundacj? Wsparcia Rolnika POLSKA ZIEMIA, przy wspó?udziale Towarzystwa Ubezpiecze? Concordia i Banków Spó?dzielczych SGB. Patronat honorowy obj?li: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Edukacji Narodowej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,Agencja Rynku Rolnego , Agencja Nieruchomo?ci Rolnych i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Projekt by? skierowany do s?uchaczy szkó? o profilu rolniczym z ca?ej Polski. Uczniowie w pi?cioosobowych zespo?ach, pracuj?c pod okiem koordynatora, mieli za zadanie stworzy? prezentacj? multimedialn? przedstawiaj?c? nowoczesne gospodarstwo rolne. Liczy? si? przede wszystkim pomys?, jego op?acalno?? i konkurencyjno?? na rynku oraz innowacyjno??. M?odzie? musia?a ponadto przedstawi? proces zak?adania dzia?alno?ci, ?ród?a finansowania i zaproponowa? ubezpieczenie. Zespó? ZSCKR w Henrykowie sk?ada? si? z uczniów klasy czwartej technikum rolniczego, którzy stworzyli projekt  ekologicznego gospodarstwa rolnego, zajmuj?cego si? upraw? ?urawiny wielkoowocowej. 
Czytaj ca³o¶ę
 
Wr?czenie Stypendium Prezesa Rady Ministórów
09.01.2017.

Dnia 14 grudnia 2016r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta, w Gorzowie Wielkopolskim, odby?a si? uroczysta gala wr?czenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Na rok 2016/2017 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 108 uczniom w tym naszej uczennicy Paulinie Dominiak. Paulina uzyska?a ?redni? ocen 5,0. Cechuje j? wzorowe zachowanie, wysoka frekwencja, du?a kultura osobista i postawa etyczna. Wyró?nia j? nieprzeci?tna obowi?zkowo??. Swoje zdolno?ci i talenty popiera systematyczn? prac?. Jest uczennic? piln?, ambitn?, anga?uj?c? si? w organizacj? imprez klasowych i szkolnych. Ch?tnie bierze udzia? w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Uczestniczy?a m.in.: w konkursie pt. „Bezpiecze?stwo i higiena pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym” dla szkó? rolniczych , w którym zaj??a 1 miejsce oraz dla rolników indywidualnych, w którym otrzyma?a wyró?nienie, w Ogólnopolskiej Olimpiadzie M?odych Producentów Rolnych na etapie wojewódzkim uzyska?a 7 miejsce.

 
Konkurs dla gimnazjalistów "Sa?atkowy zawrót g?owy"
19.12.2016.

Dnia 8 grudnia 2016 roku w naszej szkole go?cili?my gimnazjalistów ze szprotawskich gimnazjów, którzy brali udzia? w konkursie pt. „Sa?atkowy zawrót g?owy” zorganizowany przez nasz? szko?? we wspó?pracy z Agencj? Rynku Rolnego oddzia? w Gorzowie Wielkopolskim. W konkursie grupy 3 osobowe przedstawicieli ka?dego z gimnazjum mieli za zadanie przygotowa? zdrow? sa?atk? oraz koktail z przygotowanych dla nich surowców oraz opisa? ich warto?ci od?ywcze.

M?odzie? wywi?za?a si? z zadania wy?mienicie. Komisja konkursowa mia?a trudn? decyzj? do podj?cia, gdy? wszystkie sa?atki i koktaile by?y bardzo dobre. Po d?ugiej naradzie przyznano nast?puj?ce miejsca: Gimnazjum nr 3 w Wiechlicach – zdoby?o pierwsze miejsce, Spo?eczne Gimnazjum z oddzia?em dwuj?zycznym – zakwalifikowa?o si? na drugim miejscu oraz Gimnazjum nr 2 – zaj??o 3 miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie dzi?kujemy za wzi?cie udzia?u a wygranym gratulujemy.

  

zobacz zdj?cia

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 70 z 275

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 147
wizyt dzisiaj: 44
wizyt wszystkich: 107952
botów/paj?ków: 36

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg