ZSCKR Henryków
Start
Ach co to by? za bal
14.03.2017.

21 stycznia 2017 r. by? wa?n? dat? dla uczniów i uczennic naszej szko?y. Po czterech latach nauki maturzy?ci mieli okazj? do wspólnej zabawy na balu studniówkowym i zapomnienia o stresie zwi?zanym z nadchodz?cymi egzaminami. Panie w przepi?knych sukniach i Panowie w eleganckich garniturach spotkali si? w Zagrodzie Biesiadnej w Szprotawie by móc razem ?wi?towa?. Uroczysto?? rozpocz??a si? o godzinie 18:00. By tradycji sta?o si? zado?? uczniowie klasy IV TR, IV TW i IV T? zata?czyli poloneza po czym wzniesiono toast. Prowadz?cy powitali wszystkich zgromadzonych. Z?o?ono podzi?kowania gronu pedagogicznemu za  przekazan? wiedz? oraz sponsorom za pomoc  bez której nie uda?o by si? przygotowa? tak wspania?ej uroczysto?ci. Pó?niej zjedzono kolacj? i w ko?cu mo?na by?o odda? si? szampa?skiej zabawie. Wszyscy bez wyj?tku ruszyli na parkiet i sala mieni?a si? wszystkimi kolorami t?czy, czemu przys?u?y?y si? suknie naszych Pa?. Nie mog?o równie? zabrakn?? tortu. Pierwszy fragment ukroi? dyrektor, nast?pnie wszyscy ch?tni zostali pocz?stowani. Po krótkiej przerwie uczniowie zaprezentowali skecz na temat naszych nauczycieli. Dodatkowo wy?wietlona zosta?a prezentacja przedstawiaj?ca uczniów podczas przedstawie?, wycieczek i innych wspólnie sp?dzonych chwil. Nie oby?o si? bez ?ez. Nic nie jest w stanie odda? klimatu, który panowa? w tym czasie w Sali.....Pary powróci?y u?miechni?te na parkiet i bawi?y si? na min przy d?wi?kach muzyki a? do rana. By?a to niezwyk?a i niezapomniana noc. Zarówno bal jak i cztery lata sp?dzone w murach szko?y pozostan? w pami?ci uczniów. A teraz czas na przygotowania do matury…. 

 
Dzie? Kariery - Zawodowca
23.02.2017.

W naszej szkole zorganizowano  25 stycznia 2017 r. Dzie? Kariery- Zawodowca pod has?em: "B?d? autorem swojej kariery”. Wcze?niej  przyst?pili?my do  testowania programów z doradztwa edukacyjno -zawodowego w ramach projektu „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowego dla dzieci, m?odzie?y  i doros?ych” realizowanego przez O?rodek Rozwoju Edukacji, czego zwie?czeniem by?o przygotowanie powy?szej imprezy. Na przygotowanych stanowiskach zaprezentowa?y si? m.in. uczelnie wy?sze, przedstawiciele Powiatowego Urz?du Pracy w ?aganiu, lokalni przedsi?biorcy, przedstawiciele Nadle?nictwa w Szprotawie,  Komendy Powiatowej Policji  w ?aganiu, Wojskowej Komendy Uzupe?nie? w ?aganiu  oraz Komendy Powiatowej  Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?aganiu. 

Czytaj ca³o¶ę
 
Wystawa ksi?zek zakupionych przez bibliotek? szkoln?
09.01.2017.

Dnia 20 grudnia 2016 roku w szkole odby?a si? wystawa nowych ksi??ek z naszej biblioteki szkolnej. Zosta?y one zakupione w ramach projektu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa„ , a ich wybór zosta? dokonany na podstawie ankiet przeprowadzonych w?ród wszystkich uczniów szko?y.  Biblioteka wzbogaci?a si? o oko?o 300 ksi??ek fantastycznych, krymina?ów, romansów, biografii, poradników i ksi??ek kucharskich. Mamy nadziej?, ?e taki zakup przyczyni si? do wzrostu czytelnictwa w naszej szkole.

  

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 64 - 70 z 280

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 106
wizyt dzisiaj: 229
wizyt wszystkich: 119571
botów/paj?ków: 49

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg