ZSCKR Henryków
Start
Gala podsumowuj?ca pierwsze pó?rocze
14.03.2019.

18 lutego odby?a si? gala podsumowuj?ca pierwsze  pó?rocze oraz u?wietniaj?ca sukcesy naszych najlepszych uczniów. W wydarzeniu wzi?li udzia? wszyscy nauczyciele naszej szko?y, wyró?nieni uczniowie oraz ich rodzice. Pan dyrektor, Zbigniew Ha?abura, po krótce przedstawi? dotychczasowe osi?gni?cia naszych uczniów w konkursach oraz w zawodach sportowych. Wspomniane zosta?y akcje charytatywne, uroczysto?ci i imprezy, w których szko?a bra?a czynny udzia? w pierwszym semestrze. Podczas uroczysto?ci odby?o si? wr?czenie listów pochwalnych wraz z drobnymi upominkami dla wyró?nionych uczniów, a rodzice otrzymali listy gratulacyjne za wysi?ek w?o?ony w proces wychowania swojego dziecka. Ca?e wydarzenie podsumowane zosta?o wyst?pami artystycznymi przygotowanymi przez uczniów naszej szko?y. Wszystkim serdecznie gratulujemy, a w drugim pó?roczu ?yczymy jeszcze lepszych ocen, niesamowitych pomys?ów i zapa?u do pracy, a nauczycielom cierpliwo?ci i satysfakcji z post?pów osi?ganych przez uczniów.

  

zobacz zdj?cia 

 
Olimpiada M?odych Producentów Rolnych w Henrykowie
01.03.2019.

Dnia 20.02.2019 w Zespole Szkó? Centrum Kszta?cenia Rolniczego w Henrykowie, odby?y si? eliminacje wojewódzkie do XXV edycji Olimpiady M?odych Producentów Rolnych. Zakres tematyczny, który obowi?zywa? podczas eliminacji obejmowa? materia? z dzia?ów: produkcja zwierz?ca, produkcja ro?linna, mechanizacja rolnictwa, ochrona ?rodowiska i odnawialne ?ród?a energii, bezpiecze?stwo i higiena pracy, ekonomika i zarz?dzanie oraz zagadnienia zwi?zane ze Wspóln? Polityk? Roln?  oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.Do ZSCKR w Henrykowie przyjechali uczniowie z opiekunami szkó? rolniczych z Bobowicka oraz Kamienia Ma?ego,

  

Na zdj?ciu s? widoczni wszyscy uczestnicy XXV Olimpiady M?odych Producentów Rolnych. 

Czytaj ca³o¶ę
 
Puchar Polski w Tchoukball
07.02.2019.

Dnia 01.02.2019 r. uczniowie ZSCKR Henryków wraz z opiekunem Leszkiem Przybylskim wyjechali na  Puchar Polski w Tchoukball , który odby? si? w mie?cie Rybnik. Organizatorem tej wspania?ej imprezy by? klub sportowy Ursus Rybnik. Do rywalizacji zgodnej z kart? tchoukball stan??o siedem zespo?ów z polski. Mecze rozgrywa?y si? w systemie ka?dy z ka?dym po trzy tercje dwunastominutowe. Nasz pierwszy mecz rozegrali?my z dru?yn? gospodarzy turnieju Ursusem Rybnik klubem najbardziej utytu?owanym w naszym kraju je?eli chodzi o Tchoukball. Spotkanie zako?czy?o si? oczywi?cie wynikiem na korzy?? faworytów, którzy wygrali wszystkie mecze i ca?y turniej nie daj?c cienia w?tpliwo?ci innym dru?ynom . Ostatecznie zaj?li?my siódm? lokat?. 

  

 Dru?yna ZSCKR TCHOUKBALL HENRYKÓW sk?ada podzi?kowania darczy?com za dofinansowanie wyjazdu do Rybnika : RADA RODZICÓW ZSCKR, DOMI-BIS, SALON MODY M?SKIEJ LANIERI

Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 274

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 97
wizyt dzisiaj: 6
wizyt wszystkich: 114834
botów/paj?ków: 12

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg