ZSCKR Henryków
Start
"Jak nie czytam, jak czytam"
01.07.2019.

Szko?a po raz drugi wzi??a udzia? w ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która polega na tym, ?e ka?dy uczestnik zabiera ze sob? do szko?y swoj? ulubion? ksi??k? i wszyscy przez blisko godzin? wspólnie czytaj?. Celem tej akcji jest promocja czytelnictwa i pokazanie wszystkim, ?e wspó?czesne dzieci i m?odzie? czytaj? ksi??ki, wbrew powszechnej opinii na ten temat.

 
Gra terenowa
01.07.2019.

Z okazji 30-tej rocznicy cz??ciowo wolnych wyborów oraz 15-lecia przyst?pienia Polski do Unii Europejskiej w Parku S?owia?skim odby?a si? gra terenowa. Uczniowie ze Szko?y Podstawowej nr 1 w niecodzienny sposób uczcili te wa?ne wydarzenia dla naszego kraju, bior?c udzia? w grze, gdzie mogli wykaza? si? wiedz? z historii Polski i Unii Europejskiej. Towarzyszyli im harcerze z 5 Dru?yny Starszoharcerskiej „S?onecznego Szlaku” .Natomiast o s?odki pocz?stunek ca?ej imprezy zadba?y nasze uczennice z klasy II technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych. Nie zabrak?o te? ogniska i pieczonych kie?basek. Na zako?czenie imprezy odby?a si? loteria, w której ka?dy uczestnik imprezy losowa? fanty. Nagrody na loteri? zosta?y przekazane przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct z Zielonej Góry.

zobacz zdj?cia

 
Mistrzostwa Polski w tchoukball halowym.
10.06.2019.
25-26 maja by? najwa?niejszym weekendem dla polskiego tchoukballu w 2019 roku, poniewa? na Podkarpaciu a dok?adniej w miejsowo?ci Wi?niowa ko?o Rzeszowa rozegrali?my Mistrzostwa Polski w Tchoukballu Halowym 2019. Podobnie jak w zesz?ym roku do rywalizacji przyst?pi?o 8 zespo?ów – 2 sk?ady gospodarzy Ró?anka, 2 dru?yny broni?cego mistrzowskiego tytu?u Ursusa Rybnik, Warsaw Hornets, Tchoukball SGH, Jelenie w Terenie Rybnik oraz oczywi?cie my ZSCKR Henryków.
 
Czytaj ca³o¶ę
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 8 - 14 z 281

Dziennik

zaloguj siź

Do³±cz do nas

Platforma edukacyjna

Zaloguj siź

Statystyka wizyt

wizyt wczoraj: 302
wizyt dzisiaj: 403
wizyt wszystkich: 127296
botów/paj?ków: 0

Kalendarz

N P ¦ ¦ ¦ P N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

BIP

  bip_logo_pomn1_grad.jpg