Harmonogram
01.03.2009.

TECHNIKUM, BRAN?OWA SZKO?A I STOPNIA

Od 13 maja do 17 czerwca 2019 r.

  • sk?adanie wniosku o przyj?cie do szko?y

Do 25 czerwca 2019 r.

  • przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szko??

4 lipca 2019 r. o godz. 12.00

  • og?oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szko?y

do 11 lipca 2019 r. do godz. 15.00

  • potwierdzenie przez kandydata woli podj?cia nauki w wybranej szkole

12 lipca 2019 r. o godz. 12.00

  • og?oszenie listy kandydatów przyj?tych do szko?y

 

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

do 6 rze?nia 2019 r.

  • sk?adanie wnioskó o przyj?cie na kurs

6 wrze?nia 2019 r., godz. 15.00

  • og?oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

7 wrze?nia 2019 r.

  • rozpocz?cie post?powania uzupe?niaj?cego

11 wrze?nia 2019 r., godz. 15.00

  • zako?czenie post?powania uzupe?niaj?cego i  og?oszenie listy kandydatów zakwalifikowanych na kurs

13 wrze?nia 2019 r.

  • pocz?tek zaj??